Creatief Mediabureau - Waalwijk

Een complete huisstijl met een effectief logo
en een visitekaartje om trots op te zijn.

Creatief Mediabureau - Waalwijk

Je wilt graag een website die
je zelf kunt onderhouden,
bezoekers trekt en overtuigt,
en er super uitziet.

Creatief Mediabureau - Waalwijk

Je zoekt iemand op je team (tijdelijk) te
versterken. Een specialist op kantoor!

Dan ben ik je (tijdelijke) design afdeling
of webmaster!

Creatief Mediabureau - Waalwijk

Ik help je met het bedenken, ontwerpen
en ontwikkelen van je website, drukwerk
of visitekaartje om deze succesvol te maken.

previous arrow
next arrow
Slider

Algemene Voorwaarden, disclaimer en privacy verklaring

Eerste versie 2-nov-2017
Laatste wijziging 23-mrt-2017

Privacy
Kniknie Design respecteert de privacy van haar gebruikers, en zal gegevens nooit aan derden afgeven. Kniknie Design verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Telecommunicatiewet.

Wijzigingen
Kniknie Design behoudt het recht om wijzigingen聽aan te brengen聽in de algemene voorwaarden/privacy verklaring. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

De website www.kniknie-design.nl wordt beheerd door Kniknie Design. Kniknie Design is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Kniknie Design
Franz Leharpark 9
5144TD Waalwijk
T: 06 - 25 542 485
E:聽info@kniknie-design.nl
KVK 67961681

1. Definities

 1. Kniknie Design: opdrachtnemer, gevestigd te Waalwijk, KvK 679 616 8, houdt zich bezig met adviseren, begeleiden en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van reclame, grafische vormgeving, ontwerpen en bouwen van websites, (online) marketing, communicatie en aanverwante diensten: Internet, print en visual branding.
 2. Klant: (originele) opdrachtgever, de natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan Kniknie Design een offerte heeft uitgebracht en/of waarmee Kniknie Design een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overmacht: een niet aan Kniknie Design toerekenbare oorzaak (zoals brute force attacks, stroom- of internet-storing, internetlekkage boven een redelijk niveau van beveiliging, terrorisme, water-overlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Kniknie Design kan worden gevergd.
 4. Schriftelijk: per brief, e-mail, sms en/of whatsapp-bericht.

2. Geheel van afspraken

 1. Kniknie Design brengt aan de Klant een offerte uit, met daarin een opgave van de doelstellingen, functionaliteiten, een plan van aanpak, een indicatieve planning, taken, uren en kosten.
 2. Kniknie Design mag tijdens een opdracht, waarvan de looptijd langer is dan zes maanden, de tarieven en/of kosten redelijkerwijze verhogen als dat gebeurt op grond van een objectief prijsindexcijfer of aantoonbaar gestegen kosten.
 3. Indien de kosten van meer- en/of minderwerk en/of van eerdere of latere oplevering niet uit de offerte zijn af te leiden, rekent Kniknie Design deze kosten conform en naar rato van de bedragen uit de offerte, op basis van redelijkheid en/of op basis van schriftelijk bewijs.
  1. Als de Klant de offerte op tijd accepteert, ontstaat een overeenkomst van opdracht, die door Kniknie Design zelfstandig en naar eigen inzicht wordt uitgevoerd als inspanningsverplichting.
 4. Tenzij anders is geoffreerd, bedraagt de offertetermijn 30 dagen en zijn bedragen exclusief BTW.
 5. Kniknie Design kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes en kennelijke verschrijvingen.
 6. Een geaccepteerde offerte, deze algemene voorwaarden en schriftelijke uitingen tussen de Klant en Kniknie Design gelden als 茅茅n geheel van afspraken. Bij strijdigheid geldt de laatste schriftelijke afspraak.
 7. Wanneer 茅茅n of enkele van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd gelden.
 8. De Klant staat toe dat Kniknie Design vrij is om voor de uitvoering naar eigen inzicht derden in te schakelen en de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.
 9. De Klant verschaft Kniknie Design tijdig, voldoende en juiste informatie om een opdracht uit te voeren.
 10. De Klant inspecteert proeven, ontwerpen en/of concepten binnen acht dagen nadat Kniknie Design deze heeft opgeleverd op fouten, gebreken en aan te brengen correcties. Daarna wordt de Klant geacht het opgeleverde te hebben aanvaard.
 11. Wanneer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door de Klant foto鈥檚, films, afbeeldingen, teksten, muziek, logo鈥檚, software etc. aan Kniknie Design worden/wordt verstrekt, garandeert de Klant dat bestanden, software etc. vrij zijn van virussen en andere gebreken.

3. Opzegging

 1. B ij doorlopende overeenkomsten gebeurt opzegging schriftelijk met een termijn van twee maanden.
 2. Zonder opzegging wordt bij een al eerder verlengde tijdelijke overeenkomst, deze overeenkomst geacht te zijn verlengd voor wederom een zelfde periode.
 3. Bij opzegging v贸贸r be毛indiging van de opdracht betaalt de klant de al gemaakte uren en kosten.

4. Vertrouwelijkheid

 1. Kniknie Design gaat uiterst vertrouwelijk om met de informatie van of over de klant, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of die rechtens openbaar moet worden gemaakt.
 2. Kniknie Design mag voor reclamedoeleinden refereren aan de klant, onder de voorwaarde dat Kniknie Design geen vertrouwelijke informatie openbaart.

5. Overmacht

 1. I n geval van tijdelijke overmacht komt Kniknie Design de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
 2. De Klant en Kniknie Design kunnen bij blijvende overmacht de overeenkomst herzien of opzeggen.

6. Annuleren

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk.
 2. Als de Klant een al geaccepteerde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die al zijn verricht aan de Klant in rekening worden gebracht. Daarnaast is de Klant het volgende percentage van het offertebedrag aan Kniknie Design verschuldigd:
  • bij annulering tot 6 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst: 0%
  • bij annulering tot 4 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst: 20%
  • bij annulering tot 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst: 35%
  • bij annulering tot 0 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst: 50%

7. Garantie, klachten en toepasselijk recht

 1. Op de geleverde diensten wordt 茅茅n maand garantie verleend.
 2. Garantie omvat het, voor rekening van Kniknie Design, zo spoedig mogelijk herstellen van fouten, gebreken of onvolkomenheden, aantoonbaar veroorzaakt door Kniknie Design.
 3. Garantie is niet van toepassing als de klant het door Kniknie Design opgeleverde heeft gewijzigd en/of niet redelijk heeft onderhouden, en/of als de klant zich niet heeft gehouden aan de door Kniknie Design verstrekte voorschriften.
 4. Garantie is niet van toepassing op redelijke afwijkingen in kleur en de houdbaarheid van kleur.
 5. Klachten over het geleverde of over facturen dienen uiterlijk acht dagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan Kniknie Design te worden gemeld, anders wordt de klant geacht het resultaat of de factuur volledig te hebben aanvaard.
 6. De klant dient Kniknie Design een redelijke termijn en toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken en weg te nemen of te herstellen.
 7. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
 8. Kniknie Design valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.

8. Beperking aansprakelijkheid

 1. Kniknie Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 2. Kniknie Design is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) de inhoud (tekst, cijfers, afbeeldingen) van een website of webshop van de Klant.
 3. Kniknie Design is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) door de Klant niet of te laat ge茂nspecteerde proeven, ontwerpen en/of concepten.
 4. Kniknie Design is alleen aansprakelijk als sprake is van opzet of roekeloosheid van Kniknie Design.
 5. Eventuele aansprakelijkheid van Kniknie Design is beperkt tot directe schade, dus omvat geen gevolgschade of andere indirecte schade (zoals gederfde omzet).
 6. Kniknie Design is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de klant, zoals het onzorgvuldig of niet tijdig verstrekken van informatie, content of foto鈥檚, het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie, onzorgvuldig handelen van de klant als het gaat om beveiliging (bijvoorbeeld: het niet tijdig maken van back-ups, onzorgvuldig wachtwoordgebruik en spam en/of virussen toelaten) en het niet opvolgen van instructies van Kniknie Design door de Klant.
 7. De klant vrijwaart Kniknie Design tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de klant, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van opzet of grove roekeloosheid van Kniknie Design.
 8. De aansprakelijkheid van Kniknie Design is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Kniknie Design. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het bedrag dat Kniknie Design en de klant voor een opdracht zijn overeengekomen.

9. Betaling

 1. De Klant dient een factuur van Kniknie Design te betalen binnen 14 dagen. Bij te late betaling mag Kniknie Design buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen van 15% van het factuurbedrag, en daarna de volledige proceskosten van een gerechtelijke procedure.
 2. Niet tijdige betaling geeft Kniknie Design het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.
 3. Kniknie Design is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. Kniknie Design is gerechtigd om maximaal 50% van het totale opdrachtbedrag vooruit te factureren onder beding dat pas met de werkzaamheden wordt aangevangen als de factuur is voldaan.

10. Intellectuele eigendom en buiten gebruik stellen

 1. Kniknie Design heeft en behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten van de door Kniknie Design opgeleverde werken. Dit houdt in dat de Klant zonder toestemming van Kniknie Design geen wijzigingen aan opgeleverde werken (zoals een website, webshop, logo, huisstijl of advies) mag aanbrengen en de werken niet mag openbaar-maken of verveelvoudigen.
 2. Na volledige betaling van de opdracht verkrijgt de Klant het gebruiksrecht van de door Kniknie Design opgeleverde werken.
 3. De Klant heeft wel het recht om de inhoud (teksten, cijfers, afbeeldingen) te wijzigen, als het ontwerp en/of de reputatie van Kniknie Design daardoor niet worden aangetast.
 4. De Klant vrijwaart Kniknie Design voor aansprakelijkheid wegens schending van het auteursrecht op foto鈥檚, films, afbeeldingen, teksten, muziek, logo鈥檚 en andere bestanden die door de Klant zelf zijn aangeleverd.
 5. Kniknie Design heeft het recht (delen van) de website van de klant tijdelijk en zo kort mogelijk buiten gebruik te stellen als dit nodig is voor herstel, verbetering of onderhoud.

Privacy

Kniknie Design Kniknie Design, gevestigd aan Franz Leharpark 9, 5144 TD Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.kniknie-design.nl Franz Leharpark 9, 5144 TD Waalwijk +31 6 25 542 485

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kniknie Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kniknie-design.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kniknie Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Kniknie Design analyseert uw gedrag op de website (en/of app) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Kniknie Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kniknie Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kniknie Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kniknie Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kniknie Design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kniknie Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge茂nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kniknie Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kniknie-design.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kniknie Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kniknie Design neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kniknie-design.nl

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van de privacy generator聽veiliginternetten.nl en聽op voorbeelden van privacyverklaringen.

Contact!

Ik wil je graag leren kennen

 

 


   * verplicht veld